A vallásszabadság – másképpen szabad vallásgyakorlás – alapvető emberi jog. Ennek törvényi elismeréséhez Erdélyben tették meg az egyik első lépést. A vallásháborúk sújtotta Európát megelőzve, 450 évvel ezelőtt, a 16. században elsőnek az erdélyi Tordán mondták ki négy vallás szabadságát és egyenjogúságát.

A középkori Európában ismeretlen volt a vallási türelem. A katolikus egyház a tanaitól való minden eltérést eretnekségnek bélyegzett, s nemegyszer máglyahalállal sújtott. Nem hozott változást a reformáció sem. Az évtizedes vallásháborúk során nyilvánvalóvá vált, hogy egyik fél sem tudja a másikat meggyőzni, de az együttélést rendezni kell. Így 1555-ben német földön abban állapodtak meg, hogy minden fejedelem szabadon választhatja meg, hogy a katolikus vagy a lutheránus vallást akarja-e követni, de egy kormányzati egységen belül csak egy vallást lehetett gyakorolni.

Erdélyben az 1550-es évekre a protestantizmus megannyi áramlata létezett. Maga a fejedelem, János Zsigmond előbb evangélikus, majd református, végül udvari papjának, Dávid Ferencnek hatására unitárius lett. Csak a Székelyföld egy része és néhány főúri család ragaszkodott a katolikus hithez. Az 1568. január 6-án Tordára összehívott országgyűlés célja éppen az volt, hogy a különféle felekezetek közötti politikai és egyházjogi ügyeket rendezzék. A január 13-ig tartó tordai országgyűlés kimondta négy keresztény vallás – a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius – szabadságát és egyenjogúságát. Tegyük hozzá: elsőnek a világon. A megállapodás szerint megszűnt egy-egy vallás területenkénti uralma, tehát egy településen vagy uradalmon belül mindenki szabadon választhatta meg vallását. Megtiltották a más felekezetűek szidalmazását és az erőszakos cselekedetek elkövetését a más hiten lévőkkel szemben.

A felekezeti békét a későbbi fejedelmek is megtartották: a katolikus Báthory István vagy a református Bethlen Gábor fejedelmi tanácsában is minden felekezet képviselője jelen lehetett. Az Erdélyi Fejedelemség e tekintetben példát mutatott Európának.